top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೧೦

ಅರಿವಿನ ಸಂಕಟ ----------------------- ಅಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಒಳನಿವಾಸಿ, ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಡೀ ಚಕ್ಕಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಹೊರ ದಾರಿಯವ; ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾನೆ ದಾರಿಗಾಣದ ಅರಿವಿನ ಮೇಲೂರಿನವ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೨೧೦
bottom of page