top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೦೦

ನೂರುಗಳೂರು ---------------------- ಊರುತ್ತಲೇ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೀಜ, ನೂರು, ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು; ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ಸಿಕ್ಕೀತು, ಒಂದು ದಿನ ಪಕ್ವತೆಯ ಫಲದೂರು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೨೦೦
bottom of page