top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೯೯

ಮಾತು-ಮನುಷ್ಯ --------------------- ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕನ್ನಡಿ; ಶಬ್ದ ಶಬ್ದವೂ ದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮುಸುಡಿ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ --- + ---

ತೊಟ್ಟು-೧೯೯
bottom of page