top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೯೮

ತಿಕ-ಕತಿ. ------------- ಏನು ಹೇಳೋದು "ಕೆಲವು ಜೋಕರ್" ಗಳ ಹೊಸ "ಕತಿ?" ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದು "ತಿಕ" ದತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಅಂಥವರ ವಿಷದ ಮತಿ! ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೯೮
bottom of page