top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೯೪

ಭಾರ-ಹಗುರ. ------------------ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ತೇಲದು ನೀರ ಮೇಲೆ; ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಹೊತ್ತ ಹಡಗು ತೇಲುತ್ತದೆ ಅದೇ ನೀರ ಮೇಲೆ! ಆಸರವಿದ್ದರೆ ಆಗದು ಯಾವುದೂ ಭಾರ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಒಪ್ಪುವ ಸತ್ಯದ ಸಾರ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೯೪
bottom of page