top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೯೩

ಸ್ವಶೋಧನೆ --------------- ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀನೇ ಕೇಳಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ; ನೀನು‌ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೋ ನಡೆ ಮಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೯೩
bottom of page