top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೮೭

ಸಿಹಿ-ವಿಷ ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಹೂವಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ರಸ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಜೇನು ನೊಣ; ಸಿಹಿ ಜೇನು ತಿಂದೂ ವಿಷವನ್ನೆ ಕಾರುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೧೮೭
bottom of page