top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೭೬

ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ------------------------ ಕೆದರಿ ಕೇರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಗಾಳಿಗೆ ನಿಂತ್ರ ಉರಿಯೂದ್ಯಾರ್ದು? ಸೊಕ್ಕ ತೋರಿಸಿ ಇಕ್ಕಾಕ ಹೋದ್ರ, ಇಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರೂ ಕುಕ್ಕತಾರನ್ನೂದನ್ನ ಮರೀಬಾರ್ದು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೭೬
bottom of page