top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೫೮

ಆಣೆ ಸಾಕ್ಷಿ ----------------- ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮರೆತ ಆಣೆಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಬೆಲೆ; ಮನ ಮಂಜುನಾಥನ ವಂಚಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲವೆ ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆ? ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೫೮
bottom of page