top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೪೭

ಸತ್ಯ-ತೃಪ್ತಿ ಏಕೆ, ಏನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು, ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಕು ಸಾಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು ತೃಪ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೪೭
bottom of page