top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೪೩

ಹಿಂಪಯಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರಳಿ ಬದುಕಿನ ಹಿಂಪಯಣ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ; ಅಲ್ಲ, ಸುಖಗಳ ಅರಸುವ ಸಂತಸಕೆ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಒಪ್ಪುಗೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುವುದಕೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೧೪೩
bottom of page