top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೪೦

ದುಃಖ-ಸುಖ ಹೆರುವ ನೋವು ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬರೆವ ಕಷ್ಟ ಕವಿಗೆ ಗೊತ್ತು; ಹೆತ್ತ ಸುಖ, ಬರೆದ ಸಂತಸ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಬ್ಬರದೆ ಸೊತ್ತು. ಡಾ.‌ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೪೦
bottom of page