top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೩೯

ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ದೂರದ ವಸ್ತು ಸಣ್ಣದು, ಹತ್ತಿರದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರ; ವಸ್ತುದೋಷವೆಂದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸಸಾರ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೩೯
bottom of page