top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೩೭

ಸೋಲು- ಗೆಲುವು ಅಹಂಕಾರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ಸೋಲು, ಸೋತವನಿಗೆ ಗೆಲುವು; ಮನವು ಬದಲಾದರೆ, ಗೆಲ್ಲುವುದು ಒಲವು, ಒಲವೊಂದೇ ಈ ಜಗವ ಬೆಸೆವ ಬಲವು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೩೭
bottom of page