top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೩೬

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬದುಕಿನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ; ಅದು ಕುಂದಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಷೀಣವಾಗುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ವಾಸೋಚ್ವಾಸ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೧೩೬
bottom of page