top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೦೩

ಮನ ಕಟ್ಟು --------------- ಕಟ್ಟಬಹುದು ನೂರು ಮನೆಗಳ ಸಾವಿರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಂಡು ತಂದು; ಕಟ್ಟಲಾಗದು ಮೂರು ಮನಗಳ ಒಂದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು, ಮನೆಯಂತೆ ಮನಗಳನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಚಂದ, ಬಣ್ಣಗಳೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸಹಜ ಅಂದ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೧೦೩
bottom of page