top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೦೦

ಊರಿದ ನೂರೂ ಬೀಜ, ಗಿಡವಾಗಿ, ಹೂ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲ ಕೊಟ್ಟಾವೆಂಬ ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ; ಒಂದಾದರೂ ಮೊಳೆತು, ಮರವಾಗಿ, ನೂರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಜವಾದೀತೆಂಬ ಮಹದಾಸೆಯೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೦೦
bottom of page