top of page

ಜ್ಞಾನಫಲ

ನ್ಯಾಯ-ನೀತಿ-ಧರ್ಮ ಇದ್ದವು, ಅಜ್ಞಾನವಿದ್ದಾಗ; ಮೋಸ-ವಂಚನೆ-ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಾದವು, ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಾಗ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ. --- + ---

ಜ್ಞಾನಫಲ
bottom of page