top of page

ಚಕ್ರಗತಿ

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ! ಇದೇ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದ ಚಕ್ರಗತಿ; ಹಿಡಿದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಜಗತ್ತು, ಅಧೋಗತಿ. ಡಾ.‌ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ಚಕ್ರಗತಿ
bottom of page