top of page

ಗಟ್ಟಿಗಂಟು

ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಗಂಟು; ಸಡಿಲಾಗದ ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚೇ ಉಂಟು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ಗಟ್ಟಿಗಂಟು
bottom of page