top of page

ಹೊಸುಗೆ

ನೂರು

ನೂಲು

ಹೊಸೆದಾಗ

ಒಂದು

ಗಟ್ಟಿ

ಹಗ್ಗ;

ನೂರು

ಭಾವ

ಬೆಸೆದಾಗ

ಬದುಕೆ

ಸುಂದರ

ಕಗ್ಗ.


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

4 views0 comments
bottom of page