🦜 ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ

ಕಾಡಿನ ತುಂಬ

ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ

ಮರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತೆನು?


ಹಸಿರಿನ ಮರೆಯಲಿ

ಹಾರುತ ಹಾರುತ

ಗೂಡನು ಮರೆತರೆ ಗತಿಯೇನು?*


ಹಗಲಲಿ ಹಾರುತ

ಕಾಳನು ಹುಡುಕುವೆ

ಏತಕೆ ದೂರ ಯಾಕಷ್ಟು?


ದಿನವೂ ಹಾಡುತ

ನನ್ನೊಡನಿದ್ದರೆ

ಕಾಳನು ಕೊಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು?


ಗಾಳಿಯು ಬಂದರೆ

ಹಾರದ ನೀನು

ರೆಕ್ಕೆಗಳೇತಕೆ ಅಡಗಿಸುವೆ?


ಕಾವನು ಕೊಟ್ಟು

ಮರಿಗಳ ಹೆತ್ತು

ಹಾರಲು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸುವೆ?


ಪಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಕ.ಹೊಳೆಗದ್ದೆ

22 views0 comments