ಹಗಲಾಯ್ತು ಇರುಳು

ಹಗಲಾವುದು?

ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು?

ಝಗಮಗಿಸುವ ಬೆಳಕು

ಹೀಗಾಗಿ

ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲ

ಹಗಲಿಗೂ ಮೀಸಲು


ನಿಶಾಚರಿಗಳಿಲ್ಲ

ಗೂಬೆ ಗಲಾಟೆಯಿಲ್ಲ

ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುತಿವೆ

ಅಷ್ಟೇ


ಕೆಲಸ ಹಾಗೇ

ರಾತ್ರಿ ಪಾಳೆಯ

ಹಗಲಿಡೀ ನಿದ್ರೆ

ಬದಲಾಗಿದೆ

ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ


ಹೇಗಿರಬೇಡ ಆರೋಗ್ಯ?

ಹಣ !

ಹಣ !

ಬೇಕು

ಉಳಿದದ್ದು ಗೌಣ !


ಗಂಡ

ಹಗಲು ನಿದ್ರೆಗೆ ದಾಸ

ಹೆಂಡತಿ

ಆಫೀಸ್ ಗೆ

ಸಂಸಾರ-----?

ಸಾಗಿದೆ ಹೀಗೇ----!


* ಪ್ರೊ.ವೆಂಕಟೇಶ ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿ

27 views0 comments