top of page

ಸವಿಮಾತು

ಮೌನ ಬಂಗಾರವಾದರೆ ಮಾತೇ ಮುತ್ತು!!

ಬಿರುನುಡಿಗಳು ತರುವವು ಆಪತ್ತು!!

ಸವಿನುಡಿಗಳೇ ಮನುಜನ ಸಂಪತ್ತು!!


ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಸವಿಮಾತು ಇರಲಿ!

ಎಲ್ಲರಲೂ ಸಂತೋಷ- ಹಿತವನ್ನೇ ತರಲಿ!!


ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಿರಸಿ

2 views0 comments

Comments


bottom of page