ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ತುತಿ

ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ಮಲಾಕಾರಂ

ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್||

ಸದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಧರಂ ವಂದೇ

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ||೧||


ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಶಾಂತಂ

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಮಯಮ್|

ಸದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಧರಂ ವಂದೇ

ಯತಿವೃಂದಶಿಖಾಮಣಿಮ್||೨||


ಜ್ಞಾನದಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಚ

ಚಿದಾಕಾಶವಿಹಾರಿಣಮ್|

ಯತೀಂದ್ರಂ ಶ್ರೀಧರಂ ವಂದೇ

ಮಹಾಮೋಹ ವಿದೂರಕಮ್ ||೩||


ಪೂಜ್ಯಾಯ ಯೊಗಿರಾಜಾಯ

ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಿಣೇ|

ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ

ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೪||


ಪೂರ್ಣಾಯ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಯ

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ|

ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದೂರಾಯ

ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೫||


ನಿತ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯವಂದ್ಯಾಯ

ಯೋಗಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೇ|

ಸುಜ್ಞಾನಾಮೃತತೃಪ್ತಾಯ

ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೊ ನಮಃ||೬||


ಗುಣಾಯ ಗುಣಶೀಲಾಯ

ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ|

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಶುದ್ಧಾಯ

ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೭||


ಶಾಂತಾಯ ಶಾಂತರೂಪಾಯ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೇ|

ಅವತಾರವರಿಷ್ಠಾಯ

ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೮||


ದಿವ್ಯಾಯ ದಿವ್ಯರೂಪಾಯ

ನಿರ್ಮಲಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ|

ಭವಪಾಶವಿಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೯||


ವೇದಾಂತಸಾರಂ ಧರ್ಮಾವತಾರಂ

ಆನಂದರೂಪಂ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧುಮ್|

ಕೃತಭಕ್ತಕಾಮಂ ವಚನಾಭಿರಾಮಂ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಯಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ||೧೦||


ಸದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ

ಯಃ ಪಠ್ಟೇತ್ ಶ್ರೀಧರಸ್ತುತಿಮ್|

ನ ಚ ಪಾಪಭಯಂ ತಸ್ಯ

ದಾರಿದ್ರ್ಯ0 ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ||


ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ

ದ್ವಿವಾರಂ ಶ್ರೀಧರಸ್ತುತಿಮ್|

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ

ಗುರ್ವಾ ನುಗ್ರಹ ಕಾರಣಾತ್||


C H Shastri

14 views1 comment