ಶಬರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ

ಯಾರ ಬರವಿಗಾಗಿ

ಕಾಯುತಿರುವೆ ಅಜ್ಜಿ?

ನೀನು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು

ಯಾರ್ಯಾರದೋ ಮನೆಗಳಲಿ

ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ತೊಳೆದು

ಬೆವರು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ

ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಗಳಿಸಿ

ಮಗನ ಓದಿಸಿದೆ,

ಬೆಳೆಸಿದೆ,

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ

ನೆಮ್ಮದಿಯ

ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟೆ

ಮುದಿತನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ

ಯೋಗಕ್ಷೇಮ

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ,

ಏನೂ ಕಷ್ಟವಾಗದಂತೆ

ಸಾಕಿಸಲಹುತ್ತಾನೆಂಬ

ಕನಸು ಕಂಡೆ,

ಶಬರಿ ರಾಮನ ಕಾಯ್ದಂತೆ

ಕಾದು ಕುಳಿತೆ

ಅಲ್ಲವೇ ತಾಯಿ?

*

ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೊನೆಗೂ

ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ,

ಬರಲು ಅವನೇನು ಶ್ರೀರಾಮನೇ?

- ಎಲ್ಲೆಸ್

19 views0 comments