ರಾತ್ರಿ

ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ

ಅದು ಕತ್ತಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ

ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಳೆಯಲು ಹಾಸಿಗೆ


ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ

ಹೂ ಬಳ್ಳಿಯ ಗುಸುಗುಸು

ಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವಿಕೆ


ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ

ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು

ಮಿಂಚುಹುಳು ಕುಣಿಯಲು ವೇದಿಕೆ


ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ

ಕಣ್ಣುಗಳ ಧ್ಯಾನ ಮನಗಳ ಮೌನ

ಮಿಲನಗೊಂಡು ನಿದ್ರಿಸಲು ಭೂಮಿಕೆ


ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ

ಹಗಲಿನ ವೇಷ ಕಳಚಿ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಲು ಘಳಿಗೆ


ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ

ಅದು ಹಗಲಿನ ಶೃತ್ರುವಲ್ಲ

ಬೆಳಕಿನ ನೆರಳಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕೆ


ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ

ಅದು ಭಯವಲ್ಲ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆರಳು

ನಿಮ್ಮ ತೋಳ ಅಪ್ಪುಲು ಸೋಜಿಗತೆ


ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ

ಅದು ಅಂಧಕಾರವಲ್ಲ

ಚಂದಿರ ಮಲಗಲು ನಡೆಸಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆ


ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ... ನೀವು
ಎಂ.ಜಿ.ತಿಲೋತ್ತಮೆ

ಭಟ್ಕಳ

108 views0 comments