top of page

ಮಣಿಪುರದಕ್ಕನಳಲು

ಮಣಿಪುರದಕ್ಕನಳಲು

------------------------------

ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಭಾರತೀಪುರದ ಭಂಡರು,

ಅರಚಿದೆ ಆರ್ತ, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರಕ್ಕೆ ಮುರಾರಿ;

ಷಂಡಪಾಂಡವ-ಮಿಂಡಕೌರವರೆಲ್ಲ ಮಿಂದೆದ್ದರು,

ನೀನೆತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದೆಯಣ್ಣ, ಸರ್ವಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ?


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

29 views0 comments
bottom of page