top of page

ತೊಟ್ಟು

ಮುಚ್ಚಬಹುದು

ಮುಖವಾಡಗಳು

ಮುಖದ

ಮೇಲಿನ

ಕುರೂಪಗಳನ್ನು,

ಮುಚ್ಚಲಾರವು

ಅವು

ಎಂದೂ

ಮನದ

ವಿರೂಪಗಳನ್ನು


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

7 views0 comments
bottom of page