top of page

ತೊಟ್ಟು-೮೬

ನೂರು

ಮಾತು

ಕೇಳು;

ಎದೆಯ

ಮಾತು

ಹೇಳು.

ಹೇಳಿದಂತೆ

ಬಾಳು.

ತೂರು

ಉಳಿದ

ಜೊಳ್ಳು,

ಇರದು

ಬೇರೆ

ಗೋಳು?


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

1 view0 comments
bottom of page