top of page

ತೊಟ್ಟು-೮೫

ಇರುತ್ತವೆ

ಮನೆ-ಮನೆಯಲ್ಲೂ

ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ-ಸಚಿತ್ರ

ಕಥೆಗಳು!

ಕೆಲವು

ತೋಂಡಿ,

ಕೆಲವೇ

ಲೇಖಿ;

ಬಹಳಷ್ಟು

ಉಳಿದೇ

ಬಿಡುತ್ತವೆ,

ಯಾವುದಕ್ಕೂ

ಸಿಗದೆ

ಒಳಗೊಳಗೇ

ಬಾಕಿ!!


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

1 view0 comments
bottom of page