top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೮೩

ಎಲ್ಲಿ?

-------

ನಟನೆ

ಇರದ

ರಂಗ-

ಮಂಚ

ನೋಡ-

ಬೇಕಿದೆ;

ವೇಷ

ತೊಡದ

ನಟರ

ಮುಖವ

ಕಾಣ-

ಬೇಕಿದೆ.


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

1 view0 comments
bottom of page