top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೫೦

ಪರಿಣಾಮ

-------------

ಅರಿವು

ಬೆರೆತ

ಮೌನದಿಂದ

ಒಮ್ಮೆ

ಒಳಗೆ

ನೋಡು;

ಓಡುತ್ತದೆ

ಕತ್ತಲು

ಬಿಟ್ಟು

ಅದರ

ಜಾಡು.


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

3 views0 comments
bottom of page