ಓ ಮನಸೇ.......

ಓ ಮನಸೇ .... ಹೀಗೆ!

ನೀನಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೇ!!!

ಸುಕೋಮಲ ಹೂವಿನಂತೆ!

ಕಠೋರ - ವಜ್ರದಂತೆ!!!


ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ

ಅತಿಶಯವು ನಿನ್ನ ನಡೆ!

ವಿಶ್ವಪರ್ಯಟನೆಯ ಪೂರೈಸುವೆ

ನೀ ಇರುವೆಡೆ!!


ಮರುಗುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ!

ಮುದಗೊಳ್ಳುವೆ ಹಲವೊಮ್ಮೆ!!

ಭೂತಕಾಲವ ನೆನಪಿಸಿ!

ಭವಿಷ್ಯವ ಯೋಚಿಸಿ!!


ವರ್ತಮಾನದೆ ಬದುಕು!

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವ ಸಂಭ್ರಮಿಸು!

ಅದಲು -ಬದಲು ಆಟ ಬಿಡು!

ಸರಳ - ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಹರಡು!!


ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಿರಸಿ

0 views0 comments